Nie jesteś zalogowany! Zaloguj lub zarejestruj się aby czerpać więcej korzyści z NetBlink.net!

Przykłady komend:

Witamy na stronie NetBlink.net, gdzie w przystępny sposób uzyskasz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, z każdej dziedziny życia. Zarejestruj sie, aby uzyskać dostęp do zaawansowanej funkcjonalności. Pomagaj innym przez dodanie bota NetBlink do listy kontaktów w swoim ulubionym komunikatorze. Jeżeli chcesz wiedzieć wiecej o systemie NetBlink przeczytaj zasadę działania.  
REGULAMIN
Serwisu www.netblink.net

 • DEFINICJE

 • Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora;
  • Serwis – prowadzony przez Operatora serwis internetowy dostępny na domenie www.netblink.net;
  • Operator – operatorzy administrujący Serwisem, tj. Łukasz Tlałka, Daniel Wojtak;
  • Użytkownik – osoba fizyczna mającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała potwierdzonej rejestracji w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu; Użytkownikiem może być również osoba fizyczną, która nie pełnej zdolności do czynności prawnych (między innymi osoba małoletnia), pod warunkiem, że uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego;
  • Konto – osobisty profil Użytkownika w Serwisie, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po podaniu nazwy Użytkownika oraz hasła;
  • Informacje – wszelkie informacje, w tym utwory w rozumieniu prawa autorskiego, zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie.

 • WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Do korzystania z Serwisu wymagany jest komputer osobisty z dostępem do Internetu (łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbps), korzystanie z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 2.2, Opera w wersji co najmniej 9.0 lub Chrome. Do korzystania z Serwisu ponadto niezbędny jest aktywny adres e-mail.

 • USŁUGI DOSTĘPNE W SERWISIE

  • Serwis został opracowany w celu ułatwienia zarejestrowanym Użytkownikom wymiany Informacji należących do jednej z przewidzianych w Serwisie dziedzin. Serwis w szczególności umożliwia zadawanie przez Użytkowników pytań i udzielanie nań odpowiedzi.
  • Odpowiedzi zamieszczane są w Serwisie za pomocą internetowych komunikatorów (np. GG, MSN), wykorzystywanych przez Użytkowników.
  • Zadawać pytania oraz udzielać odpowiedzi w Serwisie można po zalogowaniu się (wówczas pytania i odpowiedzi Użytkownika są opatrzone jego nazwą) lub bez logowania się (wówczas pytania i odpowiedzi są anonimowe).
  • Operator jedynie pośredniczy przy wymianie Informacji pomiędzy Użytkownikami; Informacje pochodzą wyłącznie od Użytkowników, nie od Operatora.
  • Operator może zmieniać zakres usług dostępnych w Serwisie. Opis aktualnie dostępnych usług znajduje się w Serwisie.

 • REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA, ZAKŁADANIE I USUWANIE KONTA

  • Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne określone w pkt 1 lit. d) Regulaminu, które przejdą niżej opisaną procedurę rejestracji.
  • Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
  • W trakcie rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika. W tym celu przyszły Użytkownik powinien podać następujące dane: wybraną przez siebie nazwę Użytkownika, hasło, adres e-mail. Po podaniu ww. danych na adres e-mail Użytkownika wysyłany jest e-mail aktywacyjny. Użytkownik powinien aktywować swoje Konto zgodnie z instrukcjami podanymi w treści e-mail. Korzystanie z Konta możliwe jest dopiero po jego aktywowaniu.
  • Z chwilą aktywacji Konta Użytkownik uzyskuje do niego dostęp po podaniu swojej nazwy Użytkownika oraz hasła (zalogowaniu się) i od tej chwili może korzystać z usług dostępnych w Serwisie.
  • Jeden adres e-mail jest przypisany tylko do jednego Konta.
  • Dane podane przez Użytkowników w trakcie procedury rejestracji nie są dostępne dla innych Użytkowników oraz osób trzecich, za wyjątkiem nazwy Użytkownika, widocznych dla innych Użytkowników podczas korzystania z Serwisu po zalogowaniu się – zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
  • Użytkownik nie może zmienić swojej nazwy Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany hasła, adresu e-mail oraz danych do komunikatorów, po zalogowaniu się do Konta, w zakładce „Ustawienia Osobiste”.
  • Z chwilą aktywacji Konta Użytkownika zawierana jest umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora za pośrednictwem Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego Konta z Serwisu. W tym celu Użytkownik powinien przesłać na konto info@netblink.net mail z informacją o rezygnacji wraz z podaniem swego nick'a.
  • Podczas rejestracji przyszły Użytkownik zapoznaje się i akceptuje treść Regulaminu. Akceptacja treści Regulaminu jest niezbędna do zakończenia procedury rejestracji.
  • Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło do Konta w Serwisie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
  • Operator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin, obowiązujące przepisy lub dobre obyczaje, w szczególności poprzez dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub zamieszczanie w Serwisie Informacji o charakterze spamu. O usunięciu Konta Użytkownik zostanie powiadomiony pod adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji. Usunięcie Konta Użytkownika w takim przypadku nie pozbawia Operatora prawa do skorzystania z przysługujących mu środków prawnych w związku z działaniem Użytkownika w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Regulaminu, ponowne założenie Konta w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Operatora.
  • Po usunięciu Konta Informacje zamieszczone przez Użytkownika opatrzone są informacją „Konto Usunięte”. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wraz z usunięciem Konta z Serwisu, zarówno w przypadku, o którym mowa w pkt 4.11 Regulaminu, jak i z inicjatywy Użytkownika, mogą zostać usunięte wszelkie Informacje zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do Operatora. Użytkownik przed usunięciem Konta z własnej inicjatywy powinien zrobić kopie Informacji we własnym zakresie.

 • DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

  • Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych podanych podczas Rejestracji.
  • Administratorem danych osobowych jest Operator.
  • Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych określonych w pkt 4.3 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu, o której mowa w pkt 4.8 Regulaminu.
  • Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Użytkowników są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  • Operator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, realizacji, zmiany i rozwiązania umowy, o której mowa w pkt 4.8 Regulaminu.
  • Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązku Operatora wynikającego z obowiązujących przepisów prawa do przekazania danych osobowych Użytkowników uprawnionym podmiotom.
  • Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych z bazy Serwisu. Żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownika jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta w Serwisie. W takim przypadku stosuje się postanowienie pkt 4.12 Regulaminu.
  • W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator ma prawo, pomimo usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie, przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług lub do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że Operator utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 • PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

  • Użytkownicy są zobowiązani korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami.
  • Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób sprzeczny w jego przeznaczeniem, w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, jak również działać na szkodę Operatora, innych Użytkowników lub osób trzecich; w szczególności Użytkownik nie może korzystać z wirusów komputerowych, robaków lub innych złośliwych kodów komputerowych, plików lub oprogramowania.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w Serwisie, w szczególności za zamieszczenie Informacji w Serwisie i korzystanie z Informacji zamieszczonych w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami.
  • Użytkownik, który zawarł z Operatorem umowę, o której mowa w pkt 4.8 Regulaminu dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, jest uprawniony do odstąpienia do tej umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Odstąpienie od umowy skutkuje usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie. Postanowienie pkt 4.12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 • OGRANICZENIA TREŚCI INFORMACJI

  • Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, treści nieprawdziwych, treści obraźliwych lub wulgarnych, obscenicznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.
  • W szczególności niedozwolone jest zamieszczanie pytań o treści:
   • zawierającej prośbę o ujawnienie informacji, chronionej przed upublicznieniem przepisami prawa;
   • reklamującej produkty lub usługi.
  • W szczególności niedozwolone jest zamieszczanie odpowiedzi o treści:
   • nieprawdziwej bądź wprowadzającej w błąd;
   • reklamującej produkty lub usługi;
   • stanowiących pomoc w łamaniu prawa.
  • W przypadku Informacji stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego Użytkownik może zamieszczać w Serwisie jedynie te Informacje, do których przysługują mu prawa autorskie lub na których zamieszczenie w Serwisie uzyskał stosowną zgodę uprawnionego podmiotu.
  • Poprzez zamieszczenie Informacji w Serwisie Użytkownik nieodpłatnie upoważnia Operatora do rozpowszechnienia Informacji poprzez ich zamieszczenie w Serwisie na czas nieoznaczony.
  • W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w pkt 4.8 Regulaminu i usunięcia Konta Użytkownika, Użytkownik może zażądać usunięcia z Serwisu zamieszczonych przez siebie Informacji. Operator jest jednak uprawniony, pomimo rozwiązania umowy i usunięcia Konta Użytkownika, do sporządzenia kopii Informacji usuniętych z Serwisu, jeżeli zachodzi podejrzenie, że Informacje te stanowią treści bezprawne.
  • Korzystanie z Informacji zamieszczonych w Serwisie jest nieodpłatne i dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty. Niedozwolone jest komercyjne wykorzystywanie Informacji zamieszczonych w Serwisie.
  • W przypadku korzystania przez Użytkownika z Informacji stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Użytkownik nie może naruszać praw autorskich uprawnionych podmiotów do takich Informacji.
  • Operator ma prawo kontrolować treść Informacji zamieszczanych w Serwisie (zarówno w formie pytań, jak i odpowiedzi) i – w razie ustalenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu – do modyfikacji lub usunięcia określonych Informacji.

 • PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

  • Operator dokłada starań, aby zapewnić wysoką jakość i ciągłość świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane:
   • działaniem siły wyższej;
   • awarią sprzętu, oprogramowania lub sieci internetowej, z której korzysta Użytkownik, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności;
   • działaniami Użytkowników Serwisu lub osób trzecich sprzecznymi z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami;
   • innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora.
  • Operator dokłada starań w celu zapewnienia ochrony Informacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Operator dokłada także starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność Informacji; w tym celu Operator między innymi wykonuje kopie zapasowe Informacji Użytkowników umieszczonych w Serwisie. Operator jednak nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Informacji lub nieuprawniony dostęp do Informacji osób trzecich będące skutkiem okoliczności, o których mowa w pkt 7.2 lit. 1)–d) Regulaminu. W przypadku utraty lub uszkodzenia Informacji Operator przywraca Informacje do stanu z ostatniego wykonania kopii zapasowych. Kopie zapasowe Informacji nie są wykorzystywane do żadnych innych celów poza tym określonym w zdaniu poprzedzającym.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu wynikającą z prowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonywania zmian w Serwisie. W takim przypadku Operator zawiadomi Użytkowników o planowanej przerwie technicznej i przewidywanym czasie jej trwania co najmniej na ....... dni przed planowanym rozpoczęciem przerwy technicznej.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania w Serwisie innych Użytkowników lub osób trzecich.
 • KONKURS

  • Użytkownik może uzyskać nagrody w Konkursie, zdobywając za swoją działalność w Serwisie największą ilość punktów. Konkurs Prowadzony jest na podstawie Regulaminu Konkursu, dostępnego w Serwisie.

 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  • Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, gdy usługi w Serwisie nie są świadczone prawidłowo przez Operatora lub są świadczone niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • Reklamacja powinna zawierać: nazwę Użytkownika, adres e-mail Użytkownika, opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, datę jego zaistnienia i czas trwania.
  • Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną pod adres: info@netblink.net.
  • Reklamacja może zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  • Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia w prawidłowej formie.
  • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest pod adres e-mail wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

 • OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

  • Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie i obowiązuje przez czas nieokreślony.
  • Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest w Serwisie.
  • Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Operator zamieszcza w Serwisie zmienioną wersję Regulaminu oraz informuje Użytkowników o dokonanych zmianach. Zmiany Regulaminu są skuteczne w stosunku do Użytkownika z chwilą akceptacji przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
  • Akceptacja zmian dokonanych w Regulaminie jest warunkiem dalszego korzystania z Serwisu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy, o której mowa w pkt 4.8 Regulaminu i usunięciem przez Operatora Konta Użytkownika. Postanowienie pkt 4.12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  • Podczas pierwszego logowania w Serwisie po zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach i poproszony o ich akceptację.